-
-
365 m
307 m
0
0,9
1,8
3,62 km

147 maal bekeken, 4 maal gedownload

nabij Horta d'Avinyó, Catalunya (España)

RECORREGUT PEDRESTRE CIRCULAR DE RECERCA GEOLÒGICA I AMBIENTAL PER LA COMARCA DEL BAGES (PEL GEOPARC DE LA CATALUNYA CENTRAL). TRAJECTES PELS SECTORS MERIDIONALS D´AVINYÓ: PER LES IMMEDIACIONS DE CA N´ABADAL I PEL TORRENT SALLAT / 23B DE DESEMBRE DEL 2017

Per Josep M. MATA – PERELLÓ i Joan Salvador PUIG ORIOL

ADVERTIMENT PREVI

A l´igual que en altres ocasions, en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS.

Pel que fa al recorregut de l’itinerari, cal dir que la seva major part s’efectuarà per camins que es troben en bon estat de conservació. Tot i així, aquest recorregut caldrà efectuar-lo totalment a peu.

En aquesta ocasió, es tracta d´un recorregut per diferents indrets de la zona central y del Geoparc de la Catalunya Central (antic Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central), pels voltants de la població d´Avinyó, fonamentalment per sectors meridionals del seu terme municipal i de la pròpia població.

Finalment, i per d’altra banda, recomanem tenir una especial cura de respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut.

BREU INTRODUCCIÓ

El recorregut de l´itinerari que ara presentem discorrerà, en la seva totalitat per la Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament pel seu sector corresponent a la seva Depressió Central). També cal dir que aquest recorregut es realitzarà per l´antic Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central; és a dir, per l´actual Geoparc de la Catalunya Central. Al llarg del recorregut, s´aniran trobant afloraments dels materials cenozoics que reblen la depressió per aquests indrets. No cal oblidar que la població d´Avinyó es troba totalment situada (a l´igual que la major part del seu terme), dintre d´aquesta depressió. Així, per arreu, afloren els materials continentals, de l´Eocè (de la Formació Artés, amb nivells de gresos i calcolutites rogenques). Sobre ells, es situen els materials recents del Pleistocè i de l´Holocè (les terrasses fluvials)

Per d´altra banda, el recorregut de l´itinerari discorrerà per la comarca del Bages. Així, dintre d´aquesta, circularem exclusivament pels seus sectors centrals, concretament pels sectors meridionals, immediats a la capçalera municipal, del terme d´Avinyó. En aquest recorregut, anirem fent diverses aturades, unes de caràcter geomorfològic, altres de caire tectònic i altres de caràcter geològico-ambiental. Tot i així, predominaran les primeres.

OBJECTIUS FONAMENTALS

Els objectius generals del present itinerari, es centraran en els següents aspectes geològics.

1.- Reconeixement dels sectors centrals del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central (Geoparc de la Catalunya Central), pel terme municipal d´Avinyó, exclusivament pels sectors immediats al poble, pels seus indrets més orientals.

2.- S´observarà l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament del seu sector de la Depressió Central), per la qual circularà al llarg de tot el recorregut de l´itinerari.

3.- .Es reconeixeran els materials cenozoics que constitueixen el rebliment de la Depressió Central. per aquests indrets. Així, al llarg de tot el recorregut de l´itinerari, es trobaran els materials que pertanyen als afloraments de la Formació Artés (amb gresos i calcolutites rogenques; ocasionalment, també trobarem afloraments de calcàries grisenques, generalment fosques).

4.- Observació dels materials cenozoics recents, del Pleistocè i de l´Holocè, els quals constitueixen les Terrasses de la Gavarresa, fonamentalment.

5.- Observació de diversos indrets relacionats amb el nostre Patrimoni Geològic, que es vagin trobant al llarg del recorregut de l´itinerari, com és el cas del Torrent Salat, del terme d´Avinyó, prop del seu límit amb el terme d´Artés.

6.- Observació de diferents indrets relacionats amb el nostre Patrimoni Miner, que es vagin trobant al llarg de tot el recorregut de l´itinerari.

ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS

Existeixen pocs antecedents sobre aquest recorregut; tot i així, esmentarem aquests antecedents nostres: MATA – PERELLÓ (2007 i 2013). Tret d´aquests no tenim coneixement de cap antecedent nostre relatiu al recorregut d´aquest itinerari.

En relació amb els trets geològics generals, i dels relacionats amb el recorregut de l´itinerari, farem esment dels següents treballs: COLLDEFORNS (1992), GUIMERÁ et altri (1992) i RIBA et altri (1976).

Pel que fa als trets mineralògics dels indrets mineralitzats que trobarem al llarg del recorregut, farem esment del treball de MATA-PERELLÓ (1991), referit a la totalitat de Catalunya. També farem esment del treball de la ICHN (1998), recentment publicat, relatiu als paratges d’interès natural de la comarca del Bages.

Tots aquests treballs, es trobaran reverenciats, a l’apartat dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES.

RECORREGUT DE L´ITINERARI

El recorregut de l´itinerari s’iniciarà al Sud de la població d´Avinyó, concretament per les immediacions del pont de la carretera B – 431 sobre la Riera Gavarressa, anat cap Artés. A partir d´aquest indret, s´iniciarà un recorregut, anant cap al Torrent Salat, remuntant-lo i retornant posteriorment fins a l´indret de l´inici del recorregut, tot fent un trajecte circular, passant pel Pla de la Teuleria.

Així, es pot veure que el recorregut tindrà una longitud d´uns 3´62 Km., a través del qual es faran 6 aturades. El recorregut s´iniciarà a una alçada d´uns 311 metres, per les immediacions del pont sobre la Gavarressa, prop de Ca n´Abadal.

Després, a partir d´aquest indret, el recorregut anirà pujant amb certes intermitències i oscil·lacions, arribant fins a una altura màxima d´uns 364 metres, que s´assoliran entre la cinquena i la sisena aturada, ja quasi al termini del recorregut.

Finalment, el recorregut anirà baixant fins als 311 metres inicials, completant així aquest recorregut circular pels sectors meridionals del terme d´Avinyó

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI

En aquest recorregut hem situat, com ja és habitual en tots els itineraris, una sèrie d´ESTACIONS o de PARADES, que anirem veient a continuació. En cada cas, els hi donarem una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper. També indicarem el terme municipal i la comarca on es troba.

Per d’altra banda, en cadascuna de les parades, indicarem entre parèntesi el número del mapa topogràfic de la Cartografia Militar de España, a escala 1:50.000, on es troba situada la parada considerada. En aquesta ocasió sols utilitzarem un full, concretament el 362 (o de Puigreig). Totes les aturades les farem dintre d´aquest full. Si s´escau, també utilitzarem el full corresponent a la comarca del Bages, del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

_____________________________________________________________________________________

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

COLLDEFORNS i CHERTÓ, B. (1992).- La geologia del Bages. Inèdit, 430 pàgines. Sant Vicenç de Castellet

GUIMERÀ, J. et altri (1992).- Geologia (II), Història Natural dels Països Catalans, Vol.2, 547 pag. Enciclopèdia Catalana, S.A. Barcelona

ICHN (1998).- Guia d´Espais d´Interès natural del Bages. Inst. Catalana d´Hist. Nat. Centre d´Est. del Bages. 295 pàgines. Manresa

MASACHS, V, et altri (1981).- Itineraris geològics per les comarques del Bages, Berguedà, Anoia i Solsonès. Pub. Centre d´Estudis Geològics - Caixa d´Estalvis de Manresa, 256 pàgines. Manresa

MATA-PERELLÓ, J,M. (1984).- Depressió Geològica de l´Ebre, o Depressió Central Catalana?. Revista Dovella, nº 35, pp. 85-90, Manresa

MATA-PERELLÓ, J.M. (1991).- Els Minerals de Catalunya. Arxius de la Secció de Ciències, t. XCIII, 442 pag. Institut d´Estudis Catalans. Barcelona.

MATA-PERELLÓ, J,M. (2007).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per les comarques del Bages, del Lluçanès i del Moianès: des d´Artés a Avinyó, Sant Feliu Sasserra, Oristà i a l’Estany. Inèdit. 10 pàgines. Manresa

MATA-PERELLÓ, J,M. (2013).- Recorregut de recerca geològica i mineralògica per les comarques del Berguedà, Osona (Lluçanès) i Bages: des de Gironella i la Quar a Lluçà, Prats de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Avinyó i Artés. Inèdit. 14pàgines. Manresa

RIBA, O. et altri (1976).- Geografia Física dels Països Catalans, Edit. Ketres. 205 pag. Barcelona.
Waypoint

P1 IMMEDIACIONS DE LA CARRETERA B- 431

PARADA 1 - CONDICIONAL. IMMEDIACIONS DE LA CARRETERA LOCAL B – 431, PONT SOBRE LA GAVARRESSA, (terme municipal d´Avinyó, comarca del Bages). (Full 362). El recorregut d´aquest itinerari, el començarem molt prop del pont sobre la Riera de la Gavarressa, de la carretera local B – 431, en el seu tram d´Artés a Avinyó, molt prop de la localitat d´Horta d´Avinyó. En aquest indret, es fan palesos els afloraments dels materials rogencs cenozoics de la Formació Artés. Així, per arreu, es veuen els afloraments dels nivells de calcolutites i de gresos rogencs, d´origen continental. Aquests materials pertanyen a l´Eocè i són els que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, per aquests indrets. Tot i que el recorregut l´hem iniciat prop de la carretera, si s´escau, es pot fer un breu recorregut per aquesta (i amb una extraordinària cura), amb la intenció de veure des de lluny el plec que veurem a la parada següent. Cal dir que des del pont de la carretera es veu molt be, però és força perillós.
Waypoint

P2 PLEC DE CA N´ABADAL

PARADA 2. PLEC I FALLA DE CA N´ABADAL, (Horta d´Avinyó, terme municipal d´Avinyó, comarca del Bages). (Full 331). Des de la parada anterior cal continuar a peu, per un camí per la dreta de la carretera, que ens conduirà cap a la Font d´Aigua Salada de Ca n´Abadal. Poc després de deixar la , podem fer una nova aturada. Així, des de l´anterior, haurem recorregut uns 0´2 Km, fins arribar aquí. Com a l´aturada anterior, en aquest recorregut hem continuat trobant els materials anteriorment esmentats de la Formació Artés, amb trams de gresos i de calcolitites rogenques. Tot i això, en aquest lloc hi ha un aflorament dels nivells de calcaries lacustres que també pertanyen a la Formació Artés. Aquí es pot veure una interessant plec, entre aquests materials acabats d´esmentar. Precisament, aquests materials es troben aquí plegats, tot formant part de l´Anticlinal de Santa Maria d’Oló. Tanmateix es pot observar clarament (malgrat la vegetació) la presencia d´una falla entre aquests materials plegats.
Waypoint

P3 PLA DE LES SALSES. AFLORAMENTS DE LIGNITS

PARADA 3. PLA DE LES SALSES, AFLORAMENT DELS LIGNITS, (Horta d´Avinyó, terme municipal d´Avinyó, comarca del Bages). (Full 331). Des de la parada anterior, cal continuar pel camí que ens ha dut cap a la parada anterior. A uns 0`2 Km de la mateixa, ens caldrà fer una nova aturada, en aquest cas a la vora del camí que condueix cap a la Font Salada, que veurem més endavant Com als recorreguts cap a les parades anteriors, en aquest tram hem tornat a trobar afloraments dels materials rogencs de la Formació Artés. Aquests són també els materials que afloren a l´indret de l´aturada. Per d´altra banda, en el recorregut cap aquest indret, a mig camí, aproximadament, haurem trobat l´aflorament d´uns nivellets de lignits, situats entre els afloraments dels nivells rogencs de la Formació Artés, entre les calcolutites roges.
Waypoint

P4 CABANA DE LA FONT SALADA

PARADA 4 - CONDICIONAL. CABANA DE LES IMMEDIACIONS DEL TORRENT SALAT, (Horta d´Avinyó, terme municipal d´Avinyó, comarca del Bages). (Full 331). Des de la parada anterior, cal continuar pel camí que ens ha dut cap a la parada anterior. A uns 0`3Km de la mateixa, ens caldrà fer una nova aturada, en aquest cas la farem al costat d´una cabana de vinya. En aquest tram del recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials continentals de la Formació Artés. Així, hem anat veient nivells de calcolutites i de gresos, de tonalitats rogenques, d´origen continental. Aquests materials eocènics, són els quins apareixen per l´indret de la present aturada. En aquest lloc, hi ha una antiga cabanya de vinya, construïda a partir dels materials gresencs de la Formació Artés. Aquesta cabana, de grans dimensions, es troba quasi totalment recoberta pern la vegetació,
Waypoint

P5 TORRENT SALAT

PARADA 5. FONT SALADA I TORRENT SALAT DE CA N´ABADAL, (Horta d´Avinyó, terme municipal d´Avinyó, comarca del Bages). (Full 331). Des de la parada anterior, cal continuar pel camí que ens ha dut cap a la parada anterior. A uns 0`1 Km de la mateixa, ens caldrà fer una nova aturada, en aquest cas a la vora d´una font d´aigua salada. Com als recorreguts cap a les parades anteriors, en aquest tram hem tornat a trobar afloraments dels materials rogencs de la Formació Artés. Aquests són també els materials que afloren a l´indret de l´aturada. En aquest lloc hi ha una interessant surgència d´aigua. Aquesta és molt salada i es situa entre els materials anteriors. Tot i això, l´aigua salada pot procedir de la lixiviació dels materials de la formació Cardona. Com a conseqüència de la presencia d´aquestes aigües salades, s´ha produït la formació d´un ecosistema adaptat a la salinitat d´aquestes aigües. Per d´altra banda, aquesta salinitat ha afavorit la formació d´aigües força ferruginoses.
Waypoint

P6 TORRENT DE LA TEULERIA

Commentaar